Bli medlem / Medlemsvillkor

 Villkor från stadgarna:

Medlem är alla som erlagt gällande, av årsstämman beslutad, medlemsavgift och är boende i Nysäterområdet som avgränsas av planområdet angiven i detaljplan som antogs i Kommunstyrelsen 2003-11-24.


För att bli medlem:
Maila karin.nilsson.skold@sca.com om din önskan att bli medlem. 
För att få tillgång till nyckel skall en deponeringsavgift om 500 kr erläggas. Utöver det skall en inträdelseavgift i föreningen om 500 kr erläggas samt den vid tiden gällande årsavgiften (2013: 350 kr).

Som medlem:
Du har tillgång till att boka bastun och nyttja den i enlighet med de regler som för tiden gäller.  Som medlem förväntar vi oss att du deltar vid av föreningen utfäst städdag (minst en av två tillfällen under året).  I händelse av att man inte deltar vid någon städdag debiteras 100 kronor, debiteringen sker vid tiden för när nästa års medlemsavgift normalt faktureras.
Ved för bastubadandet ingår i medlemskapet och tillhandahålls i bastun vedförråd.

Urträdelse ur föreningen:
Önskar man lämna sitt medlemskap meddelar man styrelsen under det innevarande kalenderåret. Man är då medlem året ut, och nyckel återlämnas som senast i samband med årsskiftet. Oavsett när årsavgiften debiteras gäller ovan regler om urträdelse. 

Vid återlämnande av nyckel återbetalas deponiavgift. 

Foto: Janne Bornstein


Comments